Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

Tämä on Pulssi Henkilöstöflow Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. 

Laadittu 01.03.2022. Päivitetty 24.11.2022. 


1. Rekisterinpitäjä Pulssi Henkilöstöflow Oy 

 Uudenmaankatu 1 A 13 

 05800 Hyvinkää 


 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö ja tietosuojavastaavat 

 Tony Elo 

 tony.elo@pulssihenkilostoflow.fi 

 041 312 4001 

 Thy Huynh 

 thy.huynh@pulssihenkilostoflow.fi 

 041 311 6709 


 3. Rekisterin nimi 

 Pulssi Henkilöstöflow Oy:n markkinointi- ja analytiikkarekisteri 


 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

 Rekisterin tarkoituksena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen, sekä markkinointi ja viestintä. Asiakkaan tietoja käsitellään palvelutarvearvion laadinnassa sekä hoito- ja palvelusuunnitelman laadinnassa. Pulssi Henkilöstöflow Oy tuottaa sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuja kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja. 


 5. Rekisterin tietosisältö 

 Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: 

 - Nimi 

 - Henkilötunnus 

 - Puhelinnumero 

 - Osoite 

 - Sähköpostiosoite 

 - Organisaation nimi ja y-tunnus 

 - Yhteysloki 


 6. Säännönmukaiset tietolähteet 

 Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakkaalta saaduista tiedoista, asiakastietojärjestelmästä sekä sivuston kävijäseurantatyökalusta, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä ja muista julkisista sekä maksuttomista että maksullisista lähteistä. 


 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 


 8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

 Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Kirjallisia henkilötietoja säilytetään asiankuuluvasti lukollisessa tilassa. 


 9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

 Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 


 10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

 Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 


 11. Henkilötietojen säilytysaika ja säilytysajan määrittämisen kriteerit Tietojen säilyttämisessä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä sekä lainsäädäntöä. 

 Laki sosiaalihuollon asiakirjoista https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150254 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090298